آﻏﺎز اﺟﺮای ﻓﺎز اول ﻃﺮح ﺑﺰرگ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮستان ﮐﺎﺷﻤﺮ

ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر آب و ﻓﺎﺿﻼب ﮐﺎﺷﻤﺮ از آﻏﺎز اﺟﺮای ﻓﺎز ﻧﺨﺴﺖ ﻃﺮح ﺑﺰرگ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮستان ﺧﺒﺮ داد.

به گزارش ایلنا از کاشمر، ﻋﻠﯽ رﺿﺎ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺣﻔﺮ ﺷﺶ ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه ﺳﺎل ۸۸ اﺷﺎره ﮐﺮد و گفت: ﺗﺠﻬﯿﺰ، برق رﺳﺎﻧﯽ و اﺟﺮای ﺧﻄوط اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﭼﺎه ﺑﻪ ﻃﻮل ۵ ﻫﺰار و ۲۸۰ ﻣﺘﺮ، ﺷﺶ ﺑﺎب ساﺧﺘﻤﺎن ﺳﺮﭼﺎه، ۵۶۵ ﻣﺘﺮ ﺣﺼﺎر ﮐﺸﯽ و ۱۳ ﺑﺎب ﺣﻮﺿﭽﻪ با اعتبار ۶۶ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۲۷ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل آﻏﺎز ﺷﺪه و ﻓﺎز اول ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺴﺎل ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻣﯽ رﺳﺪ و ﻓﺎز دوم و ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻃﺮح ﻫﻢ ﺳﺎل ۱۴۰۰ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ شد.

ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر آب و ﻓﺎﺿﻼب ﮐﺎﺷﻤﺮ ادامه داد: اﺟﺮای ﻓﺎز اول ﻃﺮح را در گرو ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪن ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎند ﮐﻨﺎر ﮔﺬر ﮐﺎﺷﻤﺮ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮودﮔﺎﻫﯽ  کاشمر است که ﻗﺒﻞ از اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎ باید ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم برسد.

عباسی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ دوﺷﻬﺮ و ۵۶ روﺳﺘﺎی ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ آﺑﻔﺎ ﮐﺎﺷﻤﺮ از ﺳﻔﺮه ﻫﺎی زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﺷﺮب ﺷﻬﺮﻫﺎی و روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﺎم ﺑﺮد و بیان کرد: ﺳﻪ روﺳﺘﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺎﻧﮑﺮ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ روﺳﺘﺎی “ﮔﻨﺪم ﺑﺮ” ﺑﺰودی با اﺑﻼغ ﻗﺮارداد اﺟﺮای ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺨﺰن، ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺷﺒﮑﻪ آب ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و دو روﺳﺘﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ، از آب ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ بهره ﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پست بعدی

ویدیو: ورود بازیکنان نساجی به استادیوم برای جدال با فولاد

د جولای 27 , 2020
بازیکنان و اعضای کادر فنی نساجی برای دیدار با فولاد خوزستان وارد ورزشگاه شدند. حجم ویدئو: 15.12M | زمان ویدئو: 00:01:37

سردبیر

جانی واتسون

ما عاشق وردپرس هستیم و برای گسترش وردپرس بین فارسی زبانان سراسر دنیا، از سال ۱۳۹۰، فعالیت خود را به‌طور جدی آغاز نمودیم و همواره برای افزایش یادگیری همزبان های عزیزمان در سراسر دنیا، برنامه های آموزشی و محصولات ویژه آماده می‌‌نماییم.

دسترسی سریع